ก่อนอื่นทางฝ่ายขายใคร่ขอแนะนำทีมงานขายของบริษัทฯ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แผนกหลักๆ คือ

   1. แผนกวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานย่อยคือ

    1.1 ทีมขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
        - ทีมจุลชีววิทยา 
        - ทีมเคมีวิเคราะห์น้ำ, ดิน, ปุ๋ย
        - ทีมเคมีวิเคราะห์อาหาร
    1.2 ทีมขายส่วนภูมิภาคประจำภาคต่างๆ
        - ภาคเหนือ         
        - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        - ภาคใต้

                                                                                                                       
โดยสามารถติดต่อผู้บริหารงานขาย คุณวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ ผู้จัดการแผนกวิทยาศาสตร์
ผ่านทาง Email : vutti.sciencetech@gmail.com

หรือ คุณภูษิตา เกษาพันธ์ หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายขาย  
ผ่านทาง Email :sales.sciencetech@gmail.com

                          2. แผนกโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยทีมงานย่อยคือ

                                2.1 ทีมจุลชีววิทยา
                                2.2 ทีมหน่วยจ่ายกลาง
                                2.3 ทีมธนาคารเลือด
                                2.4 ทีมงานเภสัชกรรม                           

 

โดยสามารถติดต่อผู้บริหารงานขาย คุณวาสิณี ธนากูรเมธา ผช. ผจก. แผนกโรงพยาบาล  
ผ่านทาง Email :  wasinee@sciencetech.th.com

                          3. แผนกอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยทีมงานย่อยคือ

                                3.1 ทีมเคมี1(ทั่วไป)
                                3.2 ทีมเคมี 2
                                3.3 ทีมจุลชีววิทยา
                                3.4 ทีม DataTrace / Moisture Balance
                                3.5 ทีม Airflow / Industrial 
                                3.6 ทีม Monitor                                                         

 

โดยสามารถติดต่อผู้บริหารงานขาย คุณดนัย  พรเจริญ รก. ผจก. แผนกอุตสาหกรรม
ผ่านทาง Email : danai@sciencetech.th.com


Digits Counter